ALGEMENE VOORWAARDEN HET BROCANTE SCHUURTJE NIETAP


Bij aankoop gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 1 :
Identiteit ondernemer.
Het Brocante Schuurtje Nietap
J P Santeeweg 108
9312 TB Nietap
06-38283579
info@hetbrocanteschuurtjenietap.nl
KvK nummer: 01129807
BTW nummer: 194271262

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Ondernemer: Het Brocante Schuurtje Nietap
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.Dag: werkdag
8.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2:
Indien de bestelling op voorraad is wordt deze na ontvangst (aan)betaling, de eerstvolgende werkdag verzonden (pakketpost).
Betreft de bestelling artikelen die via het transportbedrijf worden verzonden dan wordt na ontvangst
(aan)betaling uw bestelling aangemeld voor vervoer op de eerstvolgende werkdag. Het transportbedrijf levert binnen 3 weken , na afhalen bij de vestiging, (na telefonische afspraak) uw bestelling af. Streven is 1 week en dit lukt bijna altijd.
Bij overmacht kan de levertijd veranderen, hierover wordt contact met consument opgenomen.


Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.               Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3:
Bij verzending via pakketpost wordt standaard 6,75 euro (tot 10kg)gerekend, tussen de 10 en 30 kg bedragen de kosten 12,20 euro.
Wil de consument verzekerde verzending dan zijn de kosten 13,55 euro tot 10 kg en 19,00 euro tussen de 10 en 30 kg.
Kiest de consument niet voor verzekerde zending dan is de evt. schade bij verzenden voor rekening van de consument. De ondernemer zorgt ten alle tijde voor een correcte verpakking.
Bij vervoer door het transportbedrijf is de bestelling verzekerd tegen schade onderweg.

Ondernemer is alleen aansprakelijk voor de artikelen tijdens transport indien zij deze in eigen beheer leveren bij de klant. Transport door de klant is voor eigen risico en men kan derhalve dan ook geen beroep doen indien er tijdens deze handelingen schade ontstaat. Alle goederen worden dan ook vóór ieder transport door ondernemer grondig geïnspecteerd.

De bestelling via het transportbedrijf wordt afgeleverd op begane grond.
Evt. schade aan het produkt dient u te melden bij de chauffeur van het transportbedrijf, controleert u meubels direct bij aflevering.
De consument dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde artikelen.
Het Brocante Schuurtje Nietap is niet aansprakelijk voor achteraf gemelde schade.
Bij weigering van bestelling bij aflevering (tenzij gegronde reden) zijn de verzend- en retourkosten voor rekening van de consument.

Artikel 4:
Heeft u een klacht neem dan contact op met Het Brocante Schuurtje Nietap.
Bij gegronde klachten zal ondernemer, in overleg met consumentu, zijn uiterste best doen om redelijkerwijs tot een oplossing komen.
Het Brocante Schuurtje Nietap is niet verantwoordelijk voor de werking van hout,onder invloed van de luchtvochtigheid en temperatuursverschil kan hout krimpen of uitzetten waardoor kiertjes of scheurtjes kunnen ontstaan.
Indien u er voor zorgt dat in uw huis de juiste luchtvochtigheid heerst, kan het werken van het hout tot een minimum worden beperkt. 

Artikel 4 - Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;


:Artikel 5 - De overeenkomst 
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere  voorwaarden te verbinden.
5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 6  - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping 
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a)die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)die snel kunnen bederven of verouderen;
e)waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)voor losse kranten en tijdschriften;
g)voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b)waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c)betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a)deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b)de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6)               Prijs is gebaseerd op afhalen bij de vestiging, voor verzendkosten kunt u contact opnemen.
                  In de regel geldt: pakketpost TNT (standaardverzending 6,75 euro)
                                                erkend transportbedrijf (afhankelijk van het meubel va 50 euro).

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens  de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een  vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling
1.Uw bestelling wordt verzonden/aangemeld voor vervoer na ontvangst (aan)betaling.
2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
                   Bij aanbetaling wordt het restantbedrag gepind bij de chauffeur, extra kosten zijn 10,00 euro. De chauffeur neemt geen contant geld aan, kan de betaling niet worden voldaan zal de bestelling retour genomen worden. Kosten voor deze retourzending zijn voor rekening van de consument.
3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Geleverde goederen blijven ten alle tijde eigendom van de ondernemer indien de betaling niet is voldaan.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de  termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

                  Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor rekening van de klant. 
4.               Ondernemer is niet aansprakelijk voor letsel door onjuist gebruik van gekochte goederen.
5.               Ondernemer is niet aansprakelijk voor kleur en/of structuurverschillen. Brocante meubelen hebben een doorleefd uiterlijk, in de loods kunt u meubelen bezichtigen. Ondernemer geeft geen garantie achteraf.
6.               Indien houtwormsporen aanwezig zijn, ontvangen de producten een anti-houtwormbehandeling met professioneel verdeldingsmiddel. Ondernemer kan echter niet garanderen dat de producten 100% houtwormvrij zijn.   

Artikel 15- Privacy
Privacy:
Alle adresinformatie en persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden worden verkocht.


Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben m.b.t. de voorwaarden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
Zet en drukfouten voorbehouden.